บุคลากรสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พิมพ์
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2012 เวลา 09:20 น.
บุคลากร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

   tossaporn
   นายทศพร  ศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
       
 general  dairy  cattle buffalo 
นายไสว นามคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากร
นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม
บุคลากร
นายเอก วิทูรพงศ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
บุคลากร
นายนิกร สางห้วยไพร
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
บุคลากร
       
small darunee4 biodiversity  
นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก
บุคลากร
นางสาวดรุณี โสภา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
บุคลากร
นางสาวกัลยา บุญญานุวัตร
หัวหน้ากลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
บุคลากร
 
       
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:22 น.