บุคลากรสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ Print
Written by Web Master   
Monday, 30 January 2012 09:20
There are no translations available.

บุคลากร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

   tossaporn
   นายทศพร  ศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
       
 general  dairy  cattle buffalo 
นายไสว นามคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากร
นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม
บุคลากร
นายเอก วิทูรพงศ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
บุคลากร
นายนิกร สางห้วยไพร
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ
บุคลากร
       
small darunee4 biodiversity  
นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก
บุคลากร
นางสาวดรุณี โสภา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
บุคลากร
นางสาวกัลยา บุญญานุวัตร
หัวหน้ากลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
บุคลากร
 
       
Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 15:22