แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Print
งานและโครงการ - งานและโครงการ
Written by Web Master   
Wednesday, 14 November 2012 00:00
There are no translations available.

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558 new

- แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล

- แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตัวชี้วัด :ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)

- แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตัวชี้วัด :ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)

- แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคคลากร รอบที่ 2/2558

 

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (ฺBest Pratice)

- หลักฐานการวางแผน

- หลักฐานการสื่อสาร

- หลักฐานการดำเนินการ

- หลักฐานการประเมินและติดตามผล

- หลักฐานการสรุปรายงานผล

 

 

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2558

- รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รอบที่ 1/2558/ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา แบบฟอร์ม 2.1/ แบบฟอร์ม 2.2

- สรุปรายงานตามตัวชี้วัด แบบฟอร์มที่ 3.1

- สรุปรายงานตามตัวชี้วัด แบบฟอร์มที่ 3.2

 

แผนดำเนินการพัฒนาบุคคลากร

ประชุมตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร

 

โครงการพัฒนาบุคคลากรที่โดดเด่น

  - โครงการ

  - หนังสือขออนุมัติ

  - เนื้อหาการฝึกอบรม

  - รายงานผลการฝึกอบรม

  - รูปถ่ายกิจกรรม

  - การประเมินผลการฝึกอบรม

  - การติดตามผลการฝึกอบรม

 

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2556  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รอบที่ 1/2556

- ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

- สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2555

แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

- แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้าราชการ

- แบบฟอร์มที่ 3.2 พนักงานราชการ

- ตัวอย่าง แบบฟอร์มที่ 3.1

Last Updated on Tuesday, 15 September 2015 09:48