การเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรือน พิมพ์
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์ปีก
เขียนโดย Web Master   
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:34 น.

d1 Customตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพโรคไข้หว้ดนก เป็นผลทำให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกประสบปัญหาขาดทุนเรื่อยมา จนกระทั่งมีมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดนก กระทบไปถึงผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง ที่จะต้องจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงดู ซึ่งทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตลดลง และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในเรื่องของค่าใช้จ่าย คือ ค่าอาหาร

รา่ยละเอียดเพิ่มเติม...