การเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรือน Print
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์ปีก
Written by Web Master   
Tuesday, 10 July 2012 11:34
There are no translations available.

d1 Customตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพโรคไข้หว้ดนก เป็นผลทำให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกประสบปัญหาขาดทุนเรื่อยมา จนกระทั่งมีมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดนก กระทบไปถึงผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง ที่จะต้องจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงดู ซึ่งทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตลดลง และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในเรื่องของค่าใช้จ่าย คือ ค่าอาหาร

รา่ยละเอียดเพิ่มเติม...