หมูดำเชียงใหม่ พิมพ์
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์เล็ก
เขียนโดย Web Master   
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2016 เวลา 16:00 น.

pig1รัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมได้น้อมเกล้าถวายสุกรพันธุ์เปียแตรง จำนวน16 ตัว เมื่อวันที่16 ธันวาคม2547 เพื่อมอบไว้ใช้ในงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่เป็นผู้ท าการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ จากข้อมูลการทดสอบพันธุ์ได้ข้อมูลเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโต835.96 ±131.52 กรัม/วัน,ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร2.09 ±0.20, ความหนาไขมันสันหลัง1.12 ±0.21 เซนติเมตร,พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน37.02 ±2.79 ตารางเซนติเมตร และปริมาณเนื้อแดง55.59 ±0.90 เปอร์เซ็นต์ 

ด้วยศักยภาพทางพันธุกรรมที่ดีมีเนื้อแดงที่สูงมากดังกล่าว และลำตัวมีจุดดำทั่วตัวของสุกรพันธุ์เปียแตรงศูนย์วิจัยฯ เชียงใหม่จึงมีแนวคิดใช้ผสมข้ามพันธุ์เพิ่มปริมาณเนื้อแดงให้สุกรที่มีสีดำ สร้างเป็นหมูดำเชียงใหม่ที่มีส่วนประกอบเป็น สุกรพันธุ์เปียแตรง+ พื้นเมือง+ดูรอค+เหมยซาน แล้วคัดเลือกให้มีลำตัวสีดำมีปริมาณเนื้อแดงมากขึ้นมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี เลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพการเลี้ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม...