การผลิตเนื้อกระบือคุณภาพเพื่อทางเลือกของเกษตรกรไทย พิมพ์
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความกระบือ
เขียนโดย Web Master   
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:11 น.

การผลิตเนื้อกระบือคุณภาพเพื่อทางเลือกของเกษตรกรไทย วิกฤติจำนวนกระบือของประเทศไทยมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เกิดจากหลายปัจจัยเช่น สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้วิถีของเกษตกรเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดเพิ่มเติม...