การผลิตเนื้อกระบือคุณภาพเพื่อทางเลือกของเกษตรกรไทย Print
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความกระบือ
Written by Web Master   
Thursday, 12 July 2012 11:11
There are no translations available.

การผลิตเนื้อกระบือคุณภาพเพื่อทางเลือกของเกษตรกรไทย วิกฤติจำนวนกระบือของประเทศไทยมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เกิดจากหลายปัจจัยเช่น สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้วิถีของเกษตกรเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดเพิ่มเติม...