OVB PROJECT พิมพ์
เขียนโดย Web Master   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 16:50 น.
logo ovb
 
 
 
 
โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ พ่อพันธุ์ดี
     
    รายละเอียดโครงการ
    Powerpoint นำเสนอโครงการ
    กิจกรรมการดำเนินโครงการ
    - ประชุมโครงการ OVB ครั้งที่ 1
    - ติดตามการดำเนินโครงการที่จังหวัดสุพรรณบุรี
    - เตรียมความพร้อมของโคพ่อพันธุ์ที่ใช้ในโครงการ
    โคพ่อพันธุ์ที่ใช้ในโครงการ
    - โคพ่อพันธุ์ OVB ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม
     
     
     
  จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ
     next3 จังหวัดสุพรรณบุรี
    next3 จังหวัดลพบุรี
    next3 จังหวัดสระบุรี
    next3 จังหวัดร้อยเอ็ด
    next3 จังหวัดชัยภูมิ
    next3 จังหวัดสกลนคร
    next3 จังหวัดพิษณุโลก
    next3 จังหวัดนครสวรรค์
    next3 จังหวัดเพชรบูรณ์
    next3 จังหวัดกาญจนบุรี
    next3 จังหวัดขอนแก่น
       
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013 เวลา 15:59 น.