เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ พิมพ์
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี - ฟาร์มเครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดี
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:57 น.

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

1. ความเป็นมา

2. การสร้างและพัฒนาระบบฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

3. ประเภทของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

4. สภาพปัญหา

5. วัตถุประสงค์

6. คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

7. สิทธิประโยชน์

8. ประโยชน์ที่รับจากเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

9. เงื่อนไขการมีแม่พันธุ์สำหรับเกษตรกร

10. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

11. บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเครือข่าย

12. ขั้นตอนการสมัครเป็นเครือข่าย

13. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการพัฒนาเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

 

ใบสมัครเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

 

แบบประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

 

ใบยกเลิกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

 

next3 เครือข่ายโคเนื้อ

 

next3 เครือข่ายโคนม

 

next3 เครือข่ายกระบือ

 

next3 เครือข่ายแพะแกะ

 

next3 เครือข่ายสุกร

 

next3 เครือข่ายสัตว์ปีก

 

รายชื่อเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ปี 2557

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:20 น.