สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2555 Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Thursday, 10 May 2012 14:43
There are no translations available.

IMG 5541 Small Customสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2555 (การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ระดับชมเชย โดยนายราชันย์  ภูมิมะภูิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และนางกรองแก้ว  บริสุทธิ์สวัสดิ์ ได้เข้ารับโล่รางวัล  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยฟาร์มเครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดี ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้เข้ารับโล่รางวัล จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ณ ลานสวนธรรม พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

{jcomments on}