สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์” Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Wednesday, 26 August 2015 16:57
There are no translations available.

002 resize

น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์"  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของสำนักพัฒนันธุ์สัตว์ ซึ่งจะเป็นการระดมสมองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นการรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฯ สถานีฯ รวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนคุมพัสดุ   หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด   ยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์เพื่อความยั่งยืนในอนาคต