การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เชิงปฏิบัติการ Print
เอกสารเผยแพร่ - เอกสารเผยแพร่ สพพ.
Written by Web Master   
Thursday, 15 March 2012 10:25
There are no translations available.


การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เชิงปฏิบัติการ

animal breeding practice

บทที่ 1 โครโมโซมและยีน
บทที่ 2 การแสดงออกของยีน บทที่ 3 สถิติพื้นฐาน
บทที่ 4 เมทริกซ์พื้นฐาน
บทที่ 5 การผสมพันธุ์
บทที่ 6 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
บทที่ 7 การประมาณค่าพันธุกรรม
บทที่ 8 การคัดเลือกลักษณะคุณภาพ
บทที่ 9 การคัดเลือกลักษณะปริมาณ
บทที่ 10 วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์
บทที่ 11 ดัชนีการคัดเลือก
บทที่ 12 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และอณูพันธุศาสตร์
บทที่ 13 การวางแผนปรับปรุงพันธุ์
บทที่ 14 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก
บทที่ 15 การปรับปรุงพันธุ์สุกร
บทที่ 16 การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ
บทที่ 17 การปรับปรุงพันธุ์โคนม
บทที่ 18 การปรับปรุงพันธุ์แพะแกะ

Last Updated on Thursday, 15 March 2012 11:22