maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) PDF พิมพ์ อีเมล
งานและโครงการ - งานและโครงการ
เขียนโดย Web Master   
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:00 น.

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558 new

- แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล

- แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตัวชี้วัด :ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)

- แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตัวชี้วัด :ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)

- แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคคลากร รอบที่ 2/2558

 

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (ฺBest Pratice)

- หลักฐานการวางแผน

- หลักฐานการสื่อสาร

- หลักฐานการดำเนินการ

- หลักฐานการประเมินและติดตามผล

- หลักฐานการสรุปรายงานผล

 

 

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2558

- รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รอบที่ 1/2558/ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา แบบฟอร์ม 2.1/ แบบฟอร์ม 2.2

- สรุปรายงานตามตัวชี้วัด แบบฟอร์มที่ 3.1

- สรุปรายงานตามตัวชี้วัด แบบฟอร์มที่ 3.2

 

แผนดำเนินการพัฒนาบุคคลากร

ประชุมตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร

 

โครงการพัฒนาบุคคลากรที่โดดเด่น

  - โครงการ

  - หนังสือขออนุมัติ

  - เนื้อหาการฝึกอบรม

  - รายงานผลการฝึกอบรม

  - รูปถ่ายกิจกรรม

  - การประเมินผลการฝึกอบรม

  - การติดตามผลการฝึกอบรม

 

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2556  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รอบที่ 1/2556

- ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

- สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2555

แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

- แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้าราชการ

- แบบฟอร์มที่ 3.2 พนักงานราชการ

- ตัวอย่าง แบบฟอร์มที่ 3.1

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 09:48 น.
 
งานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 13:16 น.

  งานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม...

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการปฏิบัติงานความหลากหลายทางชีวภาพ 2554
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 12:45 น.

ผลงานความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบไปด้วย

1.ความหลากหลายทางชีวภาพ

2.ทรัพยากรพันธุกรรม

3.การรับรองพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์โคนม
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:26 น.

การผลิตโคนมของประเทศไทย
สถิติกรมปศุสัตว์ปี 2551 ประเทศไทยมีโคนมจำนวน 508,831 ตัว เป็นแม่โครีดนม 209,222 ตัว มีมูลค่าการนำเข้าโคนมและผลิตภัณฑ์ 17,210.11 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 4,497.17 ล้านบาท และจากรายงานกรมปศุสัตว์ปี 2551 พบว่าฟาร์มโคนมขนาดเล็กที่มีจำนวนแม่โคไม่เกิน 10 แม่ มีจำนวน 4,876 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 24.55 ฟาร์มขนาดกลางจำนวนแม่โคระหว่าง 11 - 20 แม่ จำนวน 5,484 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 27.61 และฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีแม่โคนมมากกว่า 20 แม่ มีจำนวน 9,503 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 47.84

อ่านต่อ...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:23 น.
หลักการและเหตุผล
1. การผลิตโคเนื้อของประเทศไทย
การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2545-2549 กล่าวคือในปี พ.ศ. 2545 มีโคเนื้อจำนวน 5.9 ล้านตัว เพิ่มขึ้นเป็น 8.0 ล้านตัว ในปี 2549 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.1% ต่อปี จากจำนวนโคที่มีในปัจจุบันเป็นโคพื้นเมืองประมาณ 5.6 ล้านตัว (ร้อยละ 70) ที่เหลืออีกประมาณ 2.4 ล้านตัว
(ร้อยละ 30) เป็นโคบราห์มันพันธุ์แท้และลูกผสม มีเกษตรกรเกี่ยวข้องในภาคการผลิตจำนวน 1.2 ล้านครัวเรือน ในจำนวนดังกล่าวได้ทำการเลี้ยงโคเพื่อเป็นอุตสาหกรรมจำนวน 48,703 ราย พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 53.7, 19.5, 16.4 และ 10.4 ตามลำดับ (กรมปศุสัตว์, 2550) อ่านต่อ...
 
แผนการปรับปรุงพันธุ์กระบือ
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:20 น.

การปรับปรุงพันธุ์กระบือให้มีอัตราการเติบโตเร็วขึ้นจะช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการเลี้ยงกระบือเร็วขึ้น โดยควรทำให้ครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาในฝูงปรับปรุงพันธุ์ (breeding herd) หรือฝูงกระบือยอดเยี่ยม (elite herd) ของกรมปศุสัตว์ ในขณะเดียวกันเพื่อให้ได้พันธุกรรมกระบือที่ดีในฝูงของเกษตรกรมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ด้วยจึงใช้การเปิดฝูงปรับปรุงพันธุ์ (open nucleus herd breeding scheme) ส่วนหนึ่ง โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกรปรับปรุงพันธุ์กระบือที่มีการใช้พ่อแม่พันธุ์เชื่อมโยงกับฝูงปรับปรุงพันธุ์ และมีเครือข่ายเกษตรกรกระจายพันธุ์กระบือเพื่อร่วมผลิตกระบือพันธุ์ดีสู่เกษตรกรเลี้ยงกระบือเป็นการค้าทั่วไป

อ่านต่อ...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์สุกร
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:18 น.

วัตถุประสงค์
1. รักษาพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ สุกรพันธุ์ดี ได้แก่พันธุ์ ดูร็อค, ลาร์จไวท์, แลนด์เรซ และสุกรสายพันธุ์ที่สร้างขึ้นใหม่ของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรแลนด์เรซราชบุรี (RB), แลนด์เรซปากช่อง 1 (PC1), ปากช่อง 2, ปากช่อง 3, ปากช่อง 5, ดูร็อคเชียงใหม่(CM1), ดูร็อคปากช่อง(PC)

อ่านต่อ...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์แพะ แกะ กวาง
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:15 น.

แผนวิจัยและพัฒนาพันธุ์แพะเนื้อ/แพะนม/แกะเนื้อ/แกะขน/แพะ-แกะพื้นเมือง
1. วิจัยและพัฒนาฝูงยอดเยี่ยมที่มีพันธุกรรมดี ให้ผลผลิตสูงในเชิงพาณิชย์ ได้แก่
    - แพะเนื้อพันธุ์แท้ (บอร์ และแองโกลนูเบียน)
    - แพะนมพันธุ์แท้ (ซาเนน หลาวซาน อัลไพน์ และทอกเกนเบอร์ก)

อ่านต่อ...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 09:55 น.

จากแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานแทนการมุ่งกระบวนการและการเล็งเห็นผลระยะยาวของงานแทนการมุ่งผลเฉพาะหน้าของผลงาน ส่งผลให้รูปแบบการทำงานต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบบริหารที่ปฏิรูปไป ต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและผลการวิจัยจะต้องมีประโยชน์ระยะยาวด้วย อ่านต่อ...

 


View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright © 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement