maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) PDF พิมพ์ อีเมล
งานและโครงการ - งานและโครงการ
เขียนโดย Web Master   
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:00 น.

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558 new

- แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล

- แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา

- แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตัวชี้วัด :ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)

- แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตัวชี้วัด :ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)

- แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคคลากร รอบที่ 2/2558

 

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (ฺBest Pratice)

- หลักฐานการวางแผน

- หลักฐานการสื่อสาร

- หลักฐานการดำเนินการ

- หลักฐานการประเมินและติดตามผล

- หลักฐานการสรุปรายงานผล

 

 

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2558

- รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รอบที่ 1/2558/ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา แบบฟอร์ม 2.1/ แบบฟอร์ม 2.2

- สรุปรายงานตามตัวชี้วัด แบบฟอร์มที่ 3.1

- สรุปรายงานตามตัวชี้วัด แบบฟอร์มที่ 3.2

 

แผนดำเนินการพัฒนาบุคคลากร

ประชุมตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร

 

โครงการพัฒนาบุคคลากรที่โดดเด่น

  - โครงการ

  - หนังสือขออนุมัติ

  - เนื้อหาการฝึกอบรม

  - รายงานผลการฝึกอบรม

  - รูปถ่ายกิจกรรม

  - การประเมินผลการฝึกอบรม

  - การติดตามผลการฝึกอบรม

 

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2556  รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รอบที่ 1/2556

- ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

- สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

 

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2555

แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

- แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้าราชการ

- แบบฟอร์มที่ 3.2 พนักงานราชการ

- ตัวอย่าง แบบฟอร์มที่ 3.1

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 09:48 น.
 
งานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 13:16 น.

  งานความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม...

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการปฏิบัติงานความหลากหลายทางชีวภาพ 2554
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 12:45 น.

ผลงานความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบไปด้วย

1.ความหลากหลายทางชีวภาพ

2.ทรัพยากรพันธุกรรม

3.การรับรองพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์โคนม
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:26 น.

การผลิตโคนมของประเทศไทย
สถิติกรมปศุสัตว์ปี 2551 ประเทศไทยมีโคนมจำนวน 508,831 ตัว เป็นแม่โครีดนม 209,222 ตัว มีมูลค่าการนำเข้าโคนมและผลิตภัณฑ์ 17,210.11 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 4,497.17 ล้านบาท และจากรายงานกรมปศุสัตว์ปี 2551 พบว่าฟาร์มโคนมขนาดเล็กที่มีจำนวนแม่โคไม่เกิน 10 แม่ มีจำนวน 4,876 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 24.55 ฟาร์มขนาดกลางจำนวนแม่โคระหว่าง 11 - 20 แม่ จำนวน 5,484 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 27.61 และฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีแม่โคนมมากกว่า 20 แม่ มีจำนวน 9,503 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 47.84

อ่านต่อ...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:23 น.
หลักการและเหตุผล
1. การผลิตโคเนื้อของประเทศไทย
การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2545-2549 กล่าวคือในปี พ.ศ. 2545 มีโคเนื้อจำนวน 5.9 ล้านตัว เพิ่มขึ้นเป็น 8.0 ล้านตัว ในปี 2549 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.1% ต่อปี จากจำนวนโคที่มีในปัจจุบันเป็นโคพื้นเมืองประมาณ 5.6 ล้านตัว (ร้อยละ 70) ที่เหลืออีกประมาณ 2.4 ล้านตัว
(ร้อยละ 30) เป็นโคบราห์มันพันธุ์แท้และลูกผสม มีเกษตรกรเกี่ยวข้องในภาคการผลิตจำนวน 1.2 ล้านครัวเรือน ในจำนวนดังกล่าวได้ทำการเลี้ยงโคเพื่อเป็นอุตสาหกรรมจำนวน 48,703 ราย พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 53.7, 19.5, 16.4 และ 10.4 ตามลำดับ (กรมปศุสัตว์, 2550) อ่านต่อ...
 
แผนการปรับปรุงพันธุ์กระบือ
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:20 น.

การปรับปรุงพันธุ์กระบือให้มีอัตราการเติบโตเร็วขึ้นจะช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการเลี้ยงกระบือเร็วขึ้น โดยควรทำให้ครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาในฝูงปรับปรุงพันธุ์ (breeding herd) หรือฝูงกระบือยอดเยี่ยม (elite herd) ของกรมปศุสัตว์ ในขณะเดียวกันเพื่อให้ได้พันธุกรรมกระบือที่ดีในฝูงของเกษตรกรมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ด้วยจึงใช้การเปิดฝูงปรับปรุงพันธุ์ (open nucleus herd breeding scheme) ส่วนหนึ่ง โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกรปรับปรุงพันธุ์กระบือที่มีการใช้พ่อแม่พันธุ์เชื่อมโยงกับฝูงปรับปรุงพันธุ์ และมีเครือข่ายเกษตรกรกระจายพันธุ์กระบือเพื่อร่วมผลิตกระบือพันธุ์ดีสู่เกษตรกรเลี้ยงกระบือเป็นการค้าทั่วไป

อ่านต่อ...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์สุกร
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:18 น.

วัตถุประสงค์
1. รักษาพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ สุกรพันธุ์ดี ได้แก่พันธุ์ ดูร็อค, ลาร์จไวท์, แลนด์เรซ และสุกรสายพันธุ์ที่สร้างขึ้นใหม่ของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรแลนด์เรซราชบุรี (RB), แลนด์เรซปากช่อง 1 (PC1), ปากช่อง 2, ปากช่อง 3, ปากช่อง 5, ดูร็อคเชียงใหม่(CM1), ดูร็อคปากช่อง(PC)

อ่านต่อ...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์แพะ แกะ กวาง
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 10:15 น.

แผนวิจัยและพัฒนาพันธุ์แพะเนื้อ/แพะนม/แกะเนื้อ/แกะขน/แพะ-แกะพื้นเมือง
1. วิจัยและพัฒนาฝูงยอดเยี่ยมที่มีพันธุกรรมดี ให้ผลผลิตสูงในเชิงพาณิชย์ ได้แก่
    - แพะเนื้อพันธุ์แท้ (บอร์ และแองโกลนูเบียน)
    - แพะนมพันธุ์แท้ (ซาเนน หลาวซาน อัลไพน์ และทอกเกนเบอร์ก)

อ่านต่อ...

 
แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก
งานและโครงการ - งานและโครงการ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 09:55 น.

จากแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานแทนการมุ่งกระบวนการและการเล็งเห็นผลระยะยาวของงานแทนการมุ่งผลเฉพาะหน้าของผลงาน ส่งผลให้รูปแบบการทำงานต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบบริหารที่ปฏิรูปไป ต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและผลการวิจัยจะต้องมีประโยชน์ระยะยาวด้วย อ่านต่อ...

 


View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright © 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement