maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

วิสัยทัศน์ ::

          เป็นองค์กรหลัก ในการวิจัย พัฒนา อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

พันธกิจ ::

          วิจัยและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส่งเสริมการจัดเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์ ::

          1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์
          2. บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
          3. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร
          4. เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารองค์กรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ::

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีหน้าที่...

          1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างสัตว์พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรในประเทศ

      3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดี การจัดการฟาร์ม การทดสอบพันธุ์สัตว์ และการกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป

          4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งที่เลี้ยงอยู่ในถิ่นกำเนิดเดิมและสัตว์ต่างถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

          5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย และกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะของพันธุกรรมสัตว์

          6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดีแก่เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

          7. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

          8. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

          9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ มีหน้าที่...

          1. วิจัย สร้างพันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุ์คัดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์และเอกชนรับไปทดสอบและกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร

          2. ศึกษา วิจัย เพื่อแก้ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในภูมิภาค เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพสังคม เศรษฐกิจของเกษตรกร

          3. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์

          4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ในอุปการะของกรมปศุสัตว์

          5. ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เพื่อการรับรองพันธุ์และจดทะเบียนสัตว์ของเกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์

 

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ มีหน้าที่...

          1. ดำเนินการทดสอบพันธุ์สัตว์ เพื่อประเมินพันธุกรรมสัตว์ต้นตระกูล และกระจายพันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายสู่เกษตรกร เพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศ

          2. ศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูลวิชาการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์

          3. ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้แก่ศูนย์บำรุงพันธุ์ในอุปการะของกรมปศุสัตว์ และเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นในการรับรองพันธุ์สัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์

          4. ดำเนินการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิดเดิม

 
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright © 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement