ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2562

  • รายได้จากการจากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์     
  • ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเงินรายได้จากการผลิต และจำหน่ายด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2562      
  • หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2562      
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์      
  • คณะทำงานบริหารเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์     

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์