โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์

- คู่มือโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ศูนย์ขยายพันธุ์ และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสัตว์พันธุ์คัดออก โครงการไทยนิยมยั่งยืน (โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์) พ.ศ. 2561

- แบบฟอร์มคำขอจอซื้อสัตว์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน