เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง 1 เกลียวผสมชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร คกท.2560/12