เอกสารเผยแพร่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

  • แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฐานข้อมูล eBreeding 

 

 

การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์

  • การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์โคเนื้อ ประจำปี 2562      
  • การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์แพะ ประจำปี 2562        

 

 

 

 

 


กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 02-501-3185    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.