พิมพ์
หมวด: รับสมัครงาน
ฮิต: 379

 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

      สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. จากเดิม ห้องสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  อาคาร 2 ช้ัน 2  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์  จังหวัดปทุมธานี  ปรับเปลี่ยน เป็นห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ชั้น 2 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์  (หมายเลขประจำตัวสอบที่ 1 - 25) และ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (ตึกตรงข้ามโรงอาหาร) ชั้น 2 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ (หมายเลขประจำตัวสอบที่ 26 - 45) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Screen Shot 2563 05 22 at 16.23.17

 

ดาวน์โหลด>>>