รับสมัครงาน

 ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี) ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นสมัครด้วยตนเองต้ังแต่วันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.45.04

 

ดาวน์โหลด>>>

 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.33.42

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว) โดยผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ -  ๒๒  กรกฏาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.12.33

 

ดาวน์โหลด >>>

 ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ประสงต์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่)  ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

 

Screen Shot 2563 07 22 at 16.21.37

 

ดาวน์โหลด>>>

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่  สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ -  ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ  

Screen Shot 2563 07 22 at 15.25.45

 

ดาวน์โหลด>>>