ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ซื้อเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound)
สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดง และคุณภาพเนื้อจำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม...