ร่างรายละเอียดจ้างเหมาบริการซ่อมคอกสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร