ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลุมหญ้าหมักคอนกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน
จำนวน 3 บ่อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididing)