ประกาศกรมปศุสัตว์ 

เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสัตว์พันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก โครงการไทยนิยมยั่งยืน (โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์) พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

(เอกสารแนบ)