พิมพ์
หมวด: คำสั่งหนังสือเวียน
ฮิต: 660

คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 979/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่องกำหนดหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์