พิมพ์
หมวด: คำสั่งหนังสือเวียน
ฮิต: 1779

คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 885/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (การคัดสัตว์) และคณะกรรมการจำหน่ายสัตว์