คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 719/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจบังคับบัญชา และกำกับดูแล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์