100%;" frameborder="1"/>

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประชาสัมพันธ์ด้วย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพันธุ์ตาก เพศเมีย 30 ตัว โดยวิธีประมูลราคารายตัว ซึ่งเป็นโคคัดจำหน่ายคัดออกและจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ปลด (เอกสารแนบ)

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียด - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก (โทร.05-589-0712 ในวันเวลาราชการ)

วันเวลาประมูลราคา - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป