พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1785

หนังสือขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุส่วนที่ 4