ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เรื่อง เลื่อนวันสอบเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โดยมีกำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ขอเลื่อนวันสอบเป็นวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี