ผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

     ตามที่กรมได้ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติงานของบุคคล/สถาบันอื่นต่อไป นั้น 

   บัตนี้ กรมปศุสัตว์ให้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด>>>