ประกาศกรมปศุสัตว์

 

เรื่องการขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์มีความประสงค์จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 56 ตัว โดยวิธีการทอดตลาด แบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ผู้สสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีรรมราช ต. ควรชุม อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยผู้สนใจร่วมการประมูงได้ในวันทรา 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลด>>>