ประกาศศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก กรมปศุสัตว์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า จำนวน 1 ค้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>