ประกาศกรมปศุสัตว์

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,276.978.68 (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพัรเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)  ผู้สนใจสามารถสืบค้นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>