พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 197

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 25 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาด แบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายทอดตลาดในคร้ังนี้เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก 79 หมู่ 7 ต. ไม้งาม อ. เมือง จ. ตาก 63000 โทร 055-890-712, 055-550-603 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ณ. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  ผู้สนใจสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>