ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อบราห์มัน/ซาฮิวาล จำนวน 44 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาด แบบประมูลราคารายตัวด้ววาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้สนใจขอรายละเอียดโคเนื้อเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต. หนองรี อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี 15190 โทร  065-115-8757 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้สนใจจะเข้าประมูลราคาได้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 - 10.00 น. และเริ่มประมูลเวลา 10.30 น. ณ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศกรมปศุสัตว์>>>

รูปภาพโคคัดออก>>>

เอกสารขั้นตอนการประมูล>>>