ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โคพ่อพันธุ์แบรงกัสดำ จำนวน 6 ตัว โคแม่พันธุ์แบรงกัสดำ จำนวน 75 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โคพ่อพันธุ์แบรงกัสดำ จำนวน 6 ตัว โคแม่พันธุ์แบรงกัสดำ จำนวน 75 ตัว ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส้ิน 33,000,000 บาท (สามสิบสามล้านบาท) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>