ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตามประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ถูกต้องเพียงรายเดียว รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>