ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาด

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 25 ตัว โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ. เมือง จ. ตาก  63000 โทร. 055 -890712, 055-0540603. นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2564 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

ดาวน์โหลด>>>