ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ศบส. สุราษฎร์ธานี)

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังนี้เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,863,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>