ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี) มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส้ิน  7,176,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้

 1. แพะพ่อพันธุ์แองโกลนูเบียน จำนวน 4 ตัว

2. แพะแม่พันธุ์แองโกลนูเบียน จำนวน 100 ตัว

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด >>>