ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>