ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 18 ตัว โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ต. หนองกะท้าว อ. นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทร. 055 - 009-909, 081 - 888-5968. นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

ดาวน์โหลด>>>