ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>