ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดสปิงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดรัศมีไม่น้อบกว่า 35 เมตร)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดสปิงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดแบบม้วยสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,725,150 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>