พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 79

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมปศุสัตว์ (ศ. โคเนื้อ) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมท้ังส้ิน 33,000,000 บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

1. โคพ่อพันธุ์แบรงกัสดำ  จำนวน 6 ตัว

2. โคแม่พันธุ์แบรงกัส จำนวน 75 ตัว

 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>