ประกาศศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์สระแก้ว)

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 7 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้รวมทั้งส้ิน 556,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

1. เครื่องเกลี่ยหญ้าแบบสะบัดผึ่ง  จำนวน 1. เครื่อง

2. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

3. ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง จำนวน 1 ตู้

4. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร  จำนวน 1 ถัง

5. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร  จำนวน 1 ถัง

6. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว  ขนาดไม่ต่ำกว่า 30  ลิตร  จำนวน 1 ถัง

7. ใบมีดดันหน้าดิน

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>