ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กรมปศุสัตว์

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช) มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน 20 ตัว โดยวิธีการขายทอดตลาด แบบประมูลรายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  ต. ควนชุม อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช โทร 08 1747 6655   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน  2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 8 มิถุนายน  2564  เริ่มประมูลเวลา 10.00 น

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

     ตามที่กรมได้ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติงานของบุคคล/สถาบันอื่นต่อไป นั้น 

   บัตนี้ กรมปศุสัตว์ให้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด>>>

 

 

 

ประกาศประมูลกระบือ  (ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ)

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ)  มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง  จำนวน 13  ตัว โดยวิธีการขายทอดตลาด แบบประมูลรายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต. นาบัว อ. เมือง  จ. สุรินทร์  โทร 0 4454 6109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน  2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่  7  เมษายน  2564 เริ่มประมูลเวลา 10.00 น

 

ดาวน์โหลด  >>>

 

 

 

ประกาศประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและโคพันธุ์ซาฮิวาล (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ)

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน / โคซาฮิวาล จำนวน 78 ตัว โดยวิธีการขายทอดตลาด แบบประมูลรายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโ๕เนื้อ ต. หนองรี อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี 15190 โทร 06-5115-8757 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 - 9.30 น. และเริ่มประมูลเวลา 10.00 น

 

ดาวน์โหลด 1 >>>

ดาวน์โหลด 2 >>>

ดาวน์โหลด 3 >>>

ดาวน์โหลด 4 >>>

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

 

เรื่องการขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์มีความประสงค์จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 56 ตัว โดยวิธีการทอดตลาด แบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ผู้สสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีรรมราช ต. ควรชุม อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยผู้สนใจร่วมการประมูงได้ในวันทรา 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลด>>>